EAP – Program Wsparcia Pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI
na wolne stanowisko pracownicze

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Anna Wojciechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Auxi Service Center Anna Wojciechowska, ul. Obrzeżna 5E/27, 02-691 Warszawa, NIP 9820254170, adres e – mail [email protected], dalej jako EAP24.

Czy administrator powołał Inspektora Danych Osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Po przeanalizowaniu zakresu, charakteru oraz skali przetwarzania przez EAP24 danych osobowych nie zdecydowaliśmy się na powołanie Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania przez EAP24 Twoich danych prosimy o kontakt bezpośrednio Nami (jak wyżej).

Jakie są cele i podstawy przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych?

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracownicze, na podstawie art. 221 § 1 i 3 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także – w razie dobrowolnego przekazania nam danych w szerszym zakresie, niż jest wymagane na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności danych dotyczących zdrowia oraz w razie wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych EAP24 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez EAP24 działalności. W szczególności będą to podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, bankowe, pocztowe i prawne.

Na Twoje żądanie udostępnimy informację o podmiotach, którym udostępnione są Twoje dane osobowe.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

W związku z korzystaniem przez EAP24 z różnych usług informatycznych i elektronicznych dostarczanych przez podmioty mające swoje siedziby lub zakłady w państwach trzecich może dojść do przekazania Twoich danych również do innych państw trzecich. Będą to w szczególności Stany Zjednoczone Ameryki, w których siedzibę mają takie podmioty jak Google, Microsoft, ZOOM i inne. EAP24 podejmuje niezbędne działania, których celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony Twoich danych, zaś dostawcy tych usług zapewniają, iż w razie przekazywania danych do państw trzecich taki transfer odbywa się na podstawie mechanizmów dopuszczonych przez RODO, w tym w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewnionych przez tzw. EU – US Data Privacy Framework. Twoje dane osobowe nie są i nie będą zaś przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Jaki jest okres przechowywania przez Nas Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez EAP24 do czasu osiągnięcia celów, o których mowa powyżej, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku. Po upływie wskazanego okresu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Jakie są Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez EAP24 Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez EAP24, przysługują Tobie poniższe uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia,
  • prawo żądania usunięcia przez EAP24 tych danych, chyba że zachodzą przesłanki do ich dalszego przetwarzania,
  • prawo żądania ograniczenia przez EAP24 przetwarzania Twoich danych, w zakresie, w jakim jest to przewidziane w RODO,
  • prawo przeniesienia swoich danych w powszechnie używanym formacie, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez EAP24 Twoich danych.

Jak możesz skorzystać ze swoich uprawnień?

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku:

  • w formie pisemnej na adres EAP24 lub
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej EAP24.

Czy przysługuje Tobie skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

Masz możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez EAP24 Twoich danych osobowych narusza RODO.

Czy EAP24 korzysta z profilowania?

Nie, nie dokonujemy profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

Czy przysługuje Tobie prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie przez EAP24 Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych sprzed jej cofnięcia. Oświadczenie o cofnięciu zgody możesz zrealizować poprzez przesłanie takiego wniosku:

  • w formie pisemnej na adres EAP24 lub
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej EAP24.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie udostępnienie uniemożliwiać będzie udział w rekrutacji.