EAP – Program Wsparcia Pracowników

ESG w firmie: inicjatywy wsparcia dla pracowników

Sposób, w jaki firma zarządza relacjami z pracownikami, partnerami, dostawcami i ogólnie społecznością może znacząco wpływać na wyniki biznesowe. Dlatego też organizacje coraz większą wagę przywiązują do dobrego samopoczucia psychicznego pracowników ‒ jako do części świadczeń pracowniczych i programów ESG. 

Co to jest ESG?

ESG, czyli Environmental, Social and Corporate Governance, obejmuje kwestie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. To ważne czynniki w odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju. Coraz częściej to właśnie pozafinansowe wyznaczniki wpływają na decyzje inwestorów, konsumentów oraz pracowników, dlatego Programy Wsparcia Pracowników EAP są znaczącą częścią zrównoważonego rozwoju. Można o nich pomyśleć, jako o pierwszej pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach, ponieważ ułatwiają reagowanie, gdy w organizacji pojawi się problem w zakresie zdrowia psychicznego lub dobrostanu. 

Korzyści z implementacji programu wsparcia pracowników w ramach ESG

Wdrożenie Programu Wsparcia Pracowników w kontekście ESG przynosi szereg korzyści pracodawcom i pracownikom, oto kilka z nich:

1

Zwiększenie zaangażowania i produktywności

 • Pracownicy czują się bardziej docenieni i wspierani przez pracodawcę
 • Poprawia się równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
 • Zmniejsza się ryzyko wypalenia zawodowego i absencji

2

Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie

 • Firma jest postrzegana jako pracodawca dbający o dobro swoich pracowników
 • Zwiększa się atrakcyjność firmy dla potencjalnych pracowników i inwestorów
 • Firma zyskuje przewagę konkurencyjną dzięki pozytywnemu wizerunkowi

3

Poprawa wyników finansowych

 • Zmniejszenie kosztów związanych z absencją i rotacją pracowników
 • Zwiększenie efektywności i produktywności
 • Poprawa rentowności dzięki zaangażowaniu i lojalności pracowników

4

Wzmocnienie kultury organizacyjnej

 • Budowanie zaufania i pozytywnych relacji między pracownikami a pracodawcą
 • Podniesienie satysfakcji i motywacji pracowników
 • Łatwiejsze wdrażanie zmian i innowacji w organizacji

Przykłady wdrożeń EGS w kontekście pracowników

Jak odzwierciedlić korzyści w raportach ESG?

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów ujęcia Programu Wsparcia Pracowników w raportach ESG w podziale na konkretne obszary:

Wymiar społeczny​

EAP bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia społecznego wymiaru raportowania ESG, gdyż zajmuje się dobrostanem pracowników i zdrowiem psychicznym. Firmy mogą ukazywać w raportach dostępność i wykorzystanie Programu EAP, w tym zakres oferowanych usług (konsultacje psychologiczne, prawne i finansowe), dostępność (całodobowa infolinia, zasoby online) i statystyki użytkowania.

Zaangażowanie i retencja pracowników

EAP może pozytywnie wpływać na zaangażowanie i retencję pracowników, są to ważne wskaźniki w społecznym wymiarze raportowania ESG. Zapewniając pracownikom wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami osobistymi i związanymi z pracą, EAP przyczynia się do zdrowszego i bardziej przyjaznego środowiska pracy.

Organizacje mogą ująć w raportach wskaźniki związane z satysfakcją pracowników, retencją i otrzymanymi informacjami zwrotnymi dotyczącymi skuteczności EAP we wspieraniu dobrego samopoczucia pracowników.  

Różnorodność i integracja​

EAP może wspierać wysiłki na rzecz różnorodności i integracji, tym samym zapewniając pracownikom z różnych środowisk dostęp do zasobów potrzebnych do rozwoju w miejscu pracy. Dzięki temu firmy mogą dodać do raportu informację na temat inkluzywności oraz wysiłków na rzecz dostosowania się do różnorodnych potrzeb i promowania wrażliwości kulturowej w świadczeniu usług. 

Zarządzanie ryzykiem i odporność​

EAP odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu ryzykiem i zwiększaniu odporności organizacyjnej. Dzięki zapewnianiu pracownikom wsparcia i zasobów do radzenia sobie z osobistymi wyzwaniami EAP może pomóc złagodzić potencjalny wpływ stresu, problemów ze zdrowiem psychicznym i innych kryzysów osobistych na wydajność pracy i efektywność organizacji. W raportach ESG firmy mogą podkreślać rolę EAP w zarządzaniu ryzykiem, pokazując, w jaki sposób Program przyczynia się do zmniejszenia absencji, rotacji i utraty produktywności związanej z samopoczuciem pracowników.

 Dzięki Programowi Wsparcia Pracowników firmy wykazują zaangażowanie w tworzenie wspierającego środowiska pracy, promowanie dobrostanu pracowników i rozwiązywanie kwestii społecznych w ramach swojej działalności. Jest to zgodne z szerszymi celami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej, ponieważ zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu wpływem społecznym.